Добре дошли в нашия магазин!
Категории

0

Категории с падащо меню

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА „Купете и спечелете” на СУДАЛ ЕООД

Дата: 2017-05-09

В периода 15 Май - 15 Юни 2017 г:

 • Купувайте всички продукти под марката Soudal и марката Profil  от търговските обекти на „ТЕМАКС“.
 • Попълнете данни за участие (на гърба на касовия бон), име и тел за връзка.
 • Попълнените талони оставяйте в специалните кутии/урни/ за промоцията, разположени в търговските обекти на „Темакс“.
 • В промоцията участват само касови бонове с попълнени име и тел за връзка.
 • Всички коректно попълнени талони участват в тегленето на 5 бр поларени якета,5 бр флашки,5 бр работни гащеризони,5 бр строителни ролетки с логото на Судал. Един участник може да спечели до 1 бр награда.
 • Наградите се теглят от независимо жури на 20.06.2017. на принципа „без връщане“, след което печелившите участници ще бъдат уведомявани по телефон и публикувана информация в сайта на верига магазини Темакс.
 • Раздаването на наградите ще става между 20.06.2017. и 25.06.2017. в съответния търговски обект, от който е направена покупката!
 • Участник, не потърсил наградата си до 31.07.2017, губи право да получи наградата и Организаторът има право да разпредели непотърсените награди сред резервните печеливши.
 • Промоцията се организира и провежда единствено на територията на търговските обекти на Темакс за цялата страна.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

НА ПРОМОЦИЯТА „Купете и спечелете” на СУДАЛ ЕООД

Участието в играта е обвързано с покупка.

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията „Купете и спечелете” се организира и провежда от Судал ЕООД, наречено по–долу за краткост “ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА”.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”.

2.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Промоцията на Интернет адрес: http://temax.bg/news/7/ofitsialni-pravila-na-promotsiata-kupete-i-spechelete-nbsp-na-sudal-eood.html

2.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва и/или променя Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на Интернет адрес:http://temax.bg/news/7/ofitsialni-pravila-na-promotsiata-kupete-i-spechelete-nbsp-na-sudal-eood.html

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

Промоцията „Купете и спечелете” се организира и провежда единствено на територията на търговските обекти на Темкас в цялата страна.

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

4.1. Промоцията стартира на 15. май 2017 г. и продължава до 15. юни 2017 г. включително.

4.2. Организаторът на Промоцията има право да променя сроковете й, като известява за това на Интернет адрес: http://temax.bg/news/7/ofitsialni-pravila-na-promotsiata-kupete-i-spechelete-nbsp-na-sudal-eood.html

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1. Промоцията е валидна за всички физически лица, навършили 18 години и живеещи на територията на Република България.

5.2. В промоцията нямат право да участват служителите на Судал ЕООД, служителите на търговките обекти, в които ще се провежда Промоцията, всички обслужващи агенции, както и членовете на техните семейства.

5.3. В случай, че Организаторът открие или установи нередовен участник по реда на 5.1 и 5.2., то той има право да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградите.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:

Наградите по промоцията от Судал ЕООД  са от  следните продукти за всеки магазин индивидуално:

 

 • Поларено яке Судал – 5бр.
 • Флашка памет Судал -5бр.
 • Строителни ролетки - 5 бр.
 • Строителни гащеризони Судал- 5 бр.

 

 

Организаторът на Промоцията запазва правото си при изчерпване на наличните количества от изброените награди да ги заменя с такива със сходно предназначение и стойност, след направено уведомление за това на официалната страница на промоцията.

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

7.1. За участие в промоцията е необходима покупка на продукти под марките SOUDAL и Profil от търговски обекти на „Темакс“.

7.2. Участието в промоцията се осъществява след попълване на име и тел на гърба на касовия бон.

7.3. Наградите могат да се получат до 31.07.2017 в съответния търговски обект на Темакс, от който е направена покупката.

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Наградите се теглят от независимо жури на 20.06.2017. на принципа „без връщане“, след което печелившите участници ще бъдат уведомявани по телефон и списък с печелившите в магазините.

8.2. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. Видът на наградата е подробно описан в точка 6.

8.3.Наградите ще се получават по описаният в точка 7.3 ред или друг допълнително уговорен начин срещу подписване на приемо-предавателен протокол. Организаторът на промоцията не носи отговорност за неполучени/ недоставени награди при подадена от участник неточна информация за участие в играта

8.4. Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност или от надлежно упълномощено лице.

Неполучени награди поради невъзможност за свързване с обявените печеливши поради грешен, неточен или непълен телефон се разпределят между резервни печеливши.

ЧАСТ 9 . ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

Не се допуска размяна на награда срещу пари и/или паричен еквивалент.

ЧАСТ 10 . ОТГОВОРНОСТ

10.1. Организаторът на промоцията не носи отговорност при допускане на печатна грешка или друго нарушение.

10.2. Организаторът на промоцията не отговаря за погрешно заявена информация от участниците по тази промоция.

10.3. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок по Част 7.3, се считат за невалидни.

ЧАСТ 11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът на промоцията е регистриран като администратор на лични данни и поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, единствено по повод и във връзка с Промоцията. С регистрирането на участието си в промоцията ще се счита, че спечелилият дава изричното си съгласие личните му данни и образът му могат да бъдат използвани за цели, свързани с промоцията. До 90 календарни дни след приключване на промоцията и свързаните с нея дейности базата данни за всички участници ще бъде изтрита.

Всеки Участник може да получи достъп до личните си данни от „Soudal” ЕООД, както и за тяхната промяна или заличаване на адрес: гр.София,бул.Цариградско шосе 425, 02/931 21 86. Участник, който пожелае да бъдат заличени личните му данни преди раздаването на наградите, се изключва от Промоцията.

ЧАСТ 1 2. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от Официалните Правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства.

ЧАСТ 14. ПУБЛИЧНОСТ

14.1. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и в период 90 календарни дни след края й.